Hulpaanbod van: Entrea Lindenhout, locatie Tiel

Voor gezinnen met één of meerdere kinderen van 0-18 jaar, waarbij sprake is van crisis en/of een spoedeisende situatie door verstoorde draaglast-draagkracht verhouding.Inzet ambulante spoedhulp vindt plaats nadat BJZ een crisisinterventiecontact gehad heeft en geïndiceerde zorg nodig acht.

Functies: Crisisopvang jeugd

Contactinformatie

Meer informatie

Jeugdzorg / jeugdhulpverlening
  • jeugdhulpverlening
Soort jeugdhulpverlening
  • ambulante jeugdhulpverlening
Tarieven

Voor hulp van Entréa hoeven jij en je ouders meestal niets te betalen. De gemeente, die een beschikking voor de hulp aan jou afgeeft, betaalt dan de kosten. Je ouders betalen wel een ouderbijdrage aan de gemeente, wanneer je de dagbehandeling bezoekt of tijdelijk in een van onze groepen of huizen woont. Deze ouderbijdrage is wettelijk vastgesteld en wordt namens de gemeente geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Bepaalde kosten voor de hulp blijven voor rekening van de ouder(s), ook als je bij ons in een groep of huis verblijft. Bijvoorbeeld: schoolgeld, ziekte- en reiskosten of kosten voor persoonlijke verzorging. Als er een ondertoezichtstelling is kunnen de afspraken anders zijn. Woon je in een pleeggezin dan worden sommige dingen betaald door de pleegouders en sommige dingen door je ouders. Zij maken hier samen afspraken over.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget?

Onbekend

Aanmelden en vervolgprocedure

Deze module volgt uitsluitend na een besluit Spoedeisende
Zorg (ambulant of ambulant met Verblijf) van Bureau Jeugdzorg en is enkel gericht op stabilisering van een crisissituatie. Ambulante Spoedhulp kan worden gevolgd door een indicatiebesluit met zorgaanspraak volgens
de Wet op de Jeugdzorg.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk

Via gemeente

Toelichting indicatie of verwijzing

* Jeugdigen van 0 - 18 jaar.
* Er is sprake van crisis en/ of een spoedeisende situatie.
* Het aangemelde gezin bestaat uit minimaal een verzorgende ouder/ opvoeder en een kind.
* De veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige is bedreigd.
* Ouders kunnen onvoldoende bieden wat de jeugdige nodig heeft voor noodzakelijke veiligheid en ontwikkeling en/ of er is sprake van ernstige problematiek van de jeugdige
* Tenminste een ouder is bereid aan de hulp mee te werken en binnen 24 uur een spoedhulpwerker te ontmoeten.
* Er is (een vermoeden van) sprake van kindermishandeling/ verwaarlozing van de kinderen in het gezin.
* Er is sprake van faseproblematiek bij de jeugdige, ernstige gedragsproblemen of delinquentie.
* Psychiatrische problematiek bij de jeugdige en/of ouders
* LVG-problematiek bij jeugdige en/of ouders
* Gebrekkige opvoedingssituatie vanwege multi-problemproblematiek in het gezin

Als je denkt deze dienst nodig te hebben, kun je contact opnemen met je WMO Consulent. Deze consulent zal met jou en een naaste een gesprek voeren, bij je thuis. In dat gesprek bespreek je met je WMO consulent welke behoefte je hebt en wat je zelf kan, samen met jouw naasten. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken of je in aanmerking komt voor hulpverlening of ondersteuning.

Is er een wachttijd

Onbekend

Doel

Er is een veilige opvoedingssituatie ontstaan en zonodig advies voor vervolghulp geformuleerd.

Werkwijze

Onderverdeeld in 3 fasen: Fase 1, startfase (0-24 (48) uur). Fase gaat in zodra BJZ een gezin aanmeldt voor Spoedhulp middels een warme overdracht. Fase 2, werkfase, gericht op herstel van routines en veiligheid. Fase 3, advies- en afrondingsfase, gericht op formulering en bespreking van een advies en eventuele overdracht naar vervolghulp.

Op welke locatie

Onbekend

Toelichting doelgroep

Voor gezinnen met één of meerdere kinderen van 0-18 jaar, waarbij sprake is van crisis en/of een spoedeisende situatie door verstoorde draaglast-draagkracht verhouding.Inzet ambulante spoedhulp vindt plaats nadat BJZ een crisisinterventiecontact gehad heeft en geïndiceerde zorg nodig acht.

In welke regio

Rivierenland

Bezoekadres
Hertog Reinaldlaan 804001RC Tiel 088-35 62 003 entrea.nl Route
Postadres
Postbus 2214000AE Tiel
Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod